แจ้งเลขพัสดุ

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
เช็คสถานะการจัดส่ง

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที 21 มกราคม 2565

คุณทศพร ESCH000100657DR (เคอรี่)
คุณยุพิน คงบริสุทธิ์ ESCH000100658DF (เคอรี่)
คแอน ESCH0001006605B (เคอรี่)
คุณดาว ESCH000100661UZ (เคอรี่)
คุณกรรณิกา แก้วเพชร ESCH000100662UJ (เคอรี่)
คุณศุภนิษา ผดุงกิจ ESCH000100663MK (เคอรี่)
คุณมะยุรี คล้ายบัวผัน . ESCH000100664YV (เคอรี่)
คุณดวงใจ วรอาจ ESCH000100665AX (เคอรี่)
คุณแม่ชีณัมส์ภรณ์ พีระวิศุท ESCH0001006706B (เคอรี่)
คุณเยาวลักษณ์ อุธทา ESCH000100666AF (เคอรี่)
คุณนฤภร คำแสน ESCH00010066768 (เคอรี่)
คุณเยาวลักศณ์ ศรศรี ESCH000100668RW (เคอรี่)
คุณนิดยา สายดำ ESCH00010066987 (เคอรี่)

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที 20 มกราคม 2565

คุณกนกวรรณ เนื่องทองหลาง ESCHO00100186QG (เคอรี่ )
คุณรัศมี สุทธิวงศ์ ESCH00010018436 (เคอรี่ )
คุณจตุพงษ์ ชัยวงศ์ RH338701978TH
คุณนิตยา ถมคำ.ESCH000100185C6 (เคอรี่)
คุณสุรีรัตน์ แสงโป่ง ESCH000100183LZ (เคอรี่ )
คุณศรีสุดา สุขดวง ESCH00010018732 (เคอรี่ )
คุณวันเฉลิม ทองศรี ESCH000100188LV (เคอรี่ )
คุณกิมจี EF546075318
คุณรัตนา วิริยะตระกูลธร ESCH00010029793 (เคอรี่)
คุณพิสมัย เอิ้อนไธสง ESCH000100295A7 (เคอรี่ )
คุณศุภวัฒน์ บัวช่วย ESCH000100298DN (เคอรี่ )

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที 19 มกราคม 2565

คุณวีนัส ละม้าย ESCH000099986HM (เคอรี่)
คุณมะยุรี คล้ายบัวผัน ESCH00001MC (เคอรี่)
คุณชริกร สิงหเสนี ESCH000099993PC (เคอรี่)
คุณมาลัย รัตนะกุ ESCH000099994GA (เคอรี่)
คุณศิริวรรณ คำน้อย ESCH000099996MX (เคอรี่)
คุณบุญจันทร์ พลภูงา ESCH000099997PT (เคอรี่)
คุณปราณี มะดำ ESCH000099999QD (เคอรี่)
คุณขวัญเรือน แก้วประเสริฐ ESCH0001000005U (เคอรี่)
คุณสุรีวัล กรุณาธิคุณ ESCH00010000268 (เคอรี่)
คุณอารยา พูลทวี ESCH000100004A9 (เคอรี่)
คุณอุทัยรัตน์ ชำนาญ ESCH000100005C2 (เคอรี่)
คุณดวงชนะ สมสอาด ESCH0001000064K (เคอรี่)
คุณสมกิต มณีงาม ESCH0001000075X (เคอรี่)

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที 18 มกราคม 2565

คุณลำไพร พลการค้า ESCH000099676DL (เคอรี่ )
คุณวงศกร สุขศรี ESCH000099680MM (เคอรี่ )
คุณวัชรี ปานดอนลาน ESCH000099673MU (เคอรี่)
คุณพัชรวลัย อินทร์แช่มชื่น ESCH0000996822 (เคอรี่ )
คุณฟ้า ESCH000099688E2 (เคอรี่)
คุณบุญมี แก้วสุโน ESCH000099666W3 (เคอรี่ )
คุณศิริพร โกมุตตานนท์ ESCH00009966BR (เคอรี่ )
คุณวิไล โลหิตยา ESCH000099670LX (เคอรี่)
คุณสุภาวดี ขาวผ่อง ESCH000099668RA (เคอรี่)
คุณรอฮีมะห์ มิงสะเมาะ ESCH0000996757J (เคอรี่ )
คุณเดือนเพ็ญ สีเกต EF546075281TH
คุณอรณิชา มณีสอดแสง ESCH000099663D (เคอรี)
คุณจุฑารัตน์ ปันดี ESCH0000996671HY (เคอรี่)
คุณอินทิรา คำแสนโคตร ESCH0000996784P (เคอรี่ )


ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที 17 มกราคม 2565

คุณอินทิยา ลิ้มเจริญ ESCH000099332YB (เคอรี่)
คุณจารุณี ศรีบุญแปลง ESCH00009936DN (เคอรี่)
คุณนุสรา ไทยเจริญ ESCH000099344LJ (เคอรี่)
คุณบัวลี แก้วกิ่ง ESCH000099342Z3 (เคอรี่)
คุณอรัญญา หะซัน ESCH000099333KM (เคอรี่)
คุณศิริวรรณ คำน้อย ESCH000099330YW (เคอรี่)
คุณปาริชาติ วงษ์วาท ESCH000099341L8 (เคอรี่)
คถุณสมทวิล หินจันทร์ ESCH000099339YG (เคอรี่)
คุณณัฐธยาน์ สะแกทอง ESCH000099335JB (เคอรี่)

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

1 2 3 65