รายงานการส่งสินค้าประจำวันที 21 กันยายน 2564

คุณอภิวรรธน์ ทาแกง ER922350113TH
คุณน้ำผึ้ง RH338701099TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
รายงานการส่งสินค้าประจำวันที 20 กันยายน 2564

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

คุณสมฤทัย บุญเล็ก RH338700779TH
คุณวาสนา แก้วเกตุ RH338700181TH
คุณกัญญา นักตรีพงศ์ RH338700218TH
คุณเบส ESCH000064238VB (เคอรี่ )
คุณชญาณี ทัวมนาค ESCH000064240MF (เคอรี่ )
คุณพิยดา ประจวบกลาง ESCH000064242YV (เคอรี่)
คุณเจนจิรา ภูยาทิพย์ ESCH000064243L2 (เคอรี่)
คุณนริศรา ศรีวรมย์ ESCH0000642449B (เคอรี่)
คุณสุนิสา ESCH000064245BK (เคอรี่ )
คุณกาญดา ยิ้มใหญ่หลวง ESCH0000642477A (เคอรี่ )
คุณกฤษดา ธรรคสูรย์ ESCH0000642504G (เคอรี่ )รายงานการส่งสินค้าประจำวันที 17กันยายน 2564

คุณสุดารัตน์ เฒ่าตระกูล ESCH000063664V4 (เคอรี่)
คุณทัศนีย์ ขำเนตร ESCH000063665PU (เคอรี่)
คุณบัณฑิตา เฟื่องฟู ESCH0000636666K (เคอรี่)
คุณดลยา สมนาม ESCH000063667XL (เคอรี่)
คุณนุชนาฎ อุดชาชน ESCH000063669DV (เคอรี่)
คุณพรรณกนก แกล้วทนงค์ RH338700221TH

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที 16 กันยายน 2564

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

คุณออน ESCH000063327XX (เคอรี่)
คุณจริยา ผิวคำ ESCH000063328GW (เคอรี่)
คุณจุไรรัตน์ ดูเรืองรัมย์ ESCH000063329TF (เคอรี่)
คุณสุรัยณี มูซอแล ESCH0000633306H (เคอรี่)
คุณนฤมล มูลจันทร์ ESCH0000633317Y (เคอรี่)


รายงานการส่งสินค้าประจำวันที 15กันยายน 2564

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

คุณวรรนิภา ESCH0000631534B (เคอรี่)
คุณรัตนา เพียงการ ESCH0000631577A (เคอรี่)
คุณเจริญทรัพย์ ตัชถุยาวัตร ESCH0000631527V (เคอรี่) (คุณวิไลวรรณ นัททะบุตร)
คุณมีมี่ ESCH000063154BM (เคอรี่)

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspxรายงานการส่งสินค้าประจำวันที 14กันยายน 2564

คุณเสน่ห์ กรรณจิต ER922350229TH
คุณศุภลักษณ์ ขำสำอางค์ ER922350095TH
คุณบุญโฮม เข็มทอง ER922350189TH
คุณสุชาวดี ขาววัฒนา ESCH000062927UJ (เคอรี่)
คุณสิริลักษมี สมเกตุ ESCH0000629282A (เคอรี่)

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspxรายงานการส่งสินค้าประจำวันที 13กันยายน 2564

คุณชริตา สาครเจริญ ER922350135TH
คุณมินรดา กามา RH338700266TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที 10กันยายน 2564

คุณดรุณี สวัสดี ER922350396TH
คุณจินตนา บุญคง ESCH00006201156 (ขนส่งเคอรี่)

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที 9 กันยายน 2564

คุณศศินัดดา ไทยราชา RH338700195TH
คุณธิดารัตน์ หงษ์มณี RH338700102TH
คุณนุสรา อนุภาพ RH338700062TH
คุณณัฏฐณิชา จันแก้ว RH338700028TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx